start21中国語教室
カウンター

中国語フレーズ ~紹介篇~

ちょっと自己紹介します。

zì wǒ jiè shào yí xià / 自我介绍一下。

何というお名前ですか?

Nǐ jiào shén me míng zi / 你叫什么名字?

私の名前は~です。

Wǒ jiào ~ / 我叫~。

お名前は何とおっしゃいますか。

Nín guì xìng / 您贵姓?

私は~と申します。

Wǒ xìng~ / 我姓~。

ちょっと紹介します。

Wǒ jiè shào yí xià / 我介绍一下。

こちらは~さんです。

Zhè wèi shì~xiān sheng(nǚ shì/xiǎo jie) /
这位是~先生(女士/小姐)。

はじめまして、よろしくお願いします。

Chū cì jiàn miàn,qǐng duō guān zhào /
初次见面,请多关照。

お会いできて、とても嬉しいです。

Rèn shi nǐ(nín),hěn gāo xìng / 认识你(您),很高兴。

panda